Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА ПЛОЩИ ОТ

 КЪМПИНГ „ГАРДЕНИЯ“

1. Цените от Ценорзаписа на Къмпинг „Гардения“ включват:

1.1. При постоянно/трайно настаняване (една и повече календарни години)

o     предоставяне на парцел за разполагане на сглобяемо бунгало с лека конструкция , каравана или кемпер с цел нощувка;

o     туристически данък;

o     ДДС;

o     паркинг за едно превозно средство при условията на т.1.3;

o     до четири пълнолетни регистрирани лица в един парцел за една нощувка – за всяко следващо пълнолетно лице се заплаща допълнително съгласно Ценоразпис на Къмпинг „Гардения“;

o     ползване на санитарни помещения /душове, WC/;

o     сметоизвозване;

o     достъп до електрическо захранване до 10А /2,20 kW/, а за бунгалата до 25А/20 kW - свързването се осъществява от най-близкото място за захранване до караваната/кемпера, а за сглобяемите  бунгалата специално изградена довеждаща инсталация и се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина;

o     достъп до водозахранване - свързването на караваната/кемпера се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина. За сглобяемите бунгала водозахранването и канала се осъществява по специално изградени довеждащо водозахранване и отвеждащ канал. 

При постоянното/ трайното настаняване разходите за електрическа енергия и вода не се включват в наемната цена, а са изцяло за сметка на госта/посетителя/наемателя на/в Къмпинга, като отчитането и заплащането им ще се извършват съгласно показанията на индивидуалния електромер и на индивидуалния водомер, монтирани за съответния нает парцел.

Разходите за потребените електрическа енергия и вода ще се заплащат от госта/посетителя/наемателя  на тримесечие, в срок до 15-то число на месеца, следващ изтеклия тримесечен период на отчитане срещу издадена от „Анеси Тур“ ЕООД фактура.

Къмпинг „Гардения“ си запазва правото да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване за съответния парцел при неплащане на разходите за потребените електрическа енергия и вода, както и да не осигури свободно изнасяне на кемпера/караваната от съответния парцел до заплащане  на  дължимите консумативни разходи.

1.2. При временно настаняване

o     предоставяне на парцел за разполагане на каравана или кемпер с цел нощувка;

o     туристически данък;

o     ДДС;

o     паркинг за едно превозно средство при условията на т.1.3;

o     ползване на санитарни помещения /душове, WC/;

o     сметоизвозване;

o     достъп до електрическо захранване до 10А /2,20 kW/ - свързването се осъществява от най-близкото място за захранване до караваната/кемпера и се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина;

o     достъп до водозахранване - свързването на карааваната/кемпера се извършва за сметка на летуващите и с техни лични средства за свързване, които следва да имат подходяща дължина.

1.3. Паркингът за едно превозно средство включва възможността за паркиране на едно превозно средство на определените за това места извън мястото за поставяне на бунгала, каравани и кемпери. Паркирането на превозни средства в Къмпинга е забранено, освен в случаите за натоварване/разтоварване на багаж, но за не повече от 30 минути.

1.4. „Анеси Тур“ ЕООД си запазва правото да променя цените за наемане на площи и настаняване чрез извършване на съответните промени в Ценорзаписа на Къмпинг „Гардения“, по всяка време и по негова преценка. По отношение на действащите към момента на промяната договори се прилагат условията за промяна на цените, посочени в тях, а ако такива не са посочени, се прилага действащия към момента Ценорзапис на Къмпинг „Гардения“.

2. При резервация и при настаняване на територията на Къмпинга, всеки гост, посетител и наемател е длъжен да се запознае с и приеме Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“, настоящите Общи условия за ползване на Къмпинга и Ценорзаписа на Къмпинг „Гардения“, които са изложени на видно място на къмпинг – рецепцията и на интернет страницата на Къмпинга www.campgardenia.bg, за което гостите, посетителите и наемателите ще подписват нарочна декларация.

3. Резервация се извършва чрез използването на формата за запитване в интернет страницата на Къмпинг „Гардения“, по телефон, по е-мейл или на място на къмпинг – рецепцията. „Анеси Тур“ ЕООД отговаря на запитването като при наличие на възможност за настаняване предоставя изисканата информация, включително ценовите условия. В случай че запитващият приеме условията, „Анеси Тур“ ЕООД му изпраща съответния договор, декларацията по т.2 и проформа-фактура за желаното настаняване. След получаване на подписаните договор и декларация по т.2 „Анеси Тур“ ЕООД потвърждава резервацията по един от горепосочените начини за запитване, използвани до момента за комуникация между страните. Плащането на сумата по проформа-фактурата се извършва в сроковете по т.9.

4. В случай че плащане по потвърдена по реда на т.3 резервация не е постъпило в сроковете по т.9, резервацията се счита за невалидна и „Анеси Тур“ ЕООД не носи отговорност при невъзможност за настаняване на запитващия дори същият да е заплатил сумата по-късно.

5. В случай на анулиране на направена резервация за временно настаняване, сумата от платената цена се връща само при условие, че анулирането е извършено поне месец преди планираната дата на пристигане. При анулиране на направена резервация след този срок, Къмпингът задържа 50% от платената цена.

6. При предсрочно напускане на Къмпинг „Гардения“ (преди последната дата от заявения престой) Къмпингът не възстановява предплатената наемна цена.

7. Наемната цена се предплаща в брой на къмпинг - рецепцията или по следната банкова сметка на „Анеси Тур“ ЕООД  преди настаняване:

IBAN:BG64UBBS80021033003516

BIC:UBBSBGSF

Титуляр: „Анеси Тур“ ЕООД.

8. При заплащане на наемната цена по банков път, в основанието за плащане следва да бъде посочен номера на резервацията или номера на парцела, периода на наемане, както и името на лицето, на което е направена резервацията.

9. Срок и начин на плащане на наемната цена:

А). При многогодишни договори – заплащането на пълния размер на наемната цена за всяка година от срока на договора се извършва до 28/29.02 на текущата календарна година.

Б). При едногодишните договори – заплащането на пълния размер на наемната цена се извършва до 28/29.02 на съответната календарна година.

В). При ранни записвания за цял сезон, запитването по които е потвърдено до края на януари, плащането на пълния размер на наемната цена се извършва до 28/29.02 на съответната календарна година.

Г). Стандартни записвания за цял сезон, запитването по които има потвърдено до края на март, плащането на пълния размер на наемната цена се извършва до 15.04 на съответната календарна година.

Д). За всички останали случаи – заплащането се извършва в 7-дневен срок от датата на потвърждаване на резервацията за целия период на резервация.

В случай че сумата не бъде заплатена в посочения срок, направената резервация се анулира автоматично, освен ако друго не е уговорено в подписан между страните договор.

10. Всеки гост, посетител и наемател трябва да бъде регистриран на къмпинг - рецепцията. Забранен е престоят на територията на Къмпинга без извършена регистрация на рецепция. Настаняването на гости и посетители се извършва в присъствието на служител на „Анеси Тур“ ЕООД. Изключения се допускат единствено със съгласието на Управителя на Къмпинга.

11. Работното време на рецепцията на Къмпинга е от 09:30 до 16:30 часа, всеки ден в рамките на къмпинг - сезона. При настаняване извън горепосочените часове е допустимо само по предварителна уговорка с Управителя на Къмпинга.

12. Разполагането и изнасянето на каравани и кемпери на/от територията на Къмпинга се извършва в присъствие на представител на служител на „Анеси Тур“ ЕООД, в периода от 9:30 до 16:30 часа в деня на пристигане/напускане съгласно направената резервация, включително с техника на Къмпинга. При пристигане извън посочените часове за настаняване, караваната/кемпера се оставя на територията на Къмпинга, а разполагането и свързването към електрозахранване и водозахранване се извършва на следващия работен ден. Изключения се допускат само с изричното съгласие на Управителя на Къмпинга. Дейностите по настоящата точка се извършват по начин да не замърсяват околната среда, да не се нарушава инфраструктурата на Къмпинг „Гардения“ и да не увреждат имуществото на „Анеси Тур“ ЕООД, както и това на всички трети физически или юридически лица. В случай на неизпълнение на кое да е от задълженията по настоящата точка отговорността за всички настъпили вреди е в тежест на наемателя, подписал договор за наем на площ за къмпингуване.

13. „Анеси Тур“ ЕООД поставя за своя сметка навеси над къмпингуващата площ, определена за разполагане на каравани и кемпери. Наемателят, подписал договор за наем на площ за къмпингуване с карава или кемпер, извършва за своя сметка периодичната поддръжка на навеса, изграден над наетата от него площ, включително ремонт, боядисване, почистване, подмяна на износени или счупени детайли и други, по начин да съответств напълно на навеса в първончалния му вид и визия (включително цветова) и да отговаря на приложимите стандарти за безопасност. Наемателят няма право по никакъв начин да променя визията на навеса, освен с изричното писмено съгласие на „Анеси тур“ ЕООД.

13. Теренът за изтраждане на сглобяемите бунгала се подготвя, почиства и заравнява от и за сметка на „Анеси Тур“ ЕООД.

14. Сглобяемите бунгала се изграждат само по типов проект, одобрен от „Анеси Тур“ ЕООД. Сглобяването на бунгалата се извършва върху преместваеми бетонни пети. Изграждането, демонтажа и изнасянето на бунгалата се извършва в присъствието на представителна „Анеси Тур“ ЕООД и само в периода извън „активния летен сезон“. След сглобяването на бунгалото външният му вид не може да бъде променян, освен с предварително писмено съгласие на „Анеси Тур“ ЕООД. При извършването на ремонти конструкцията и визията на бунгарото остават такива, каквито са посочени по проект. Бунгалото се поддържа по начин да отговаря на заложените в проекта технически изисквания, приложимите стандарти за безопасност и установената по проект визия, включително цветова. След извършване на дейностите по настоящата точка се отстаняват всички отпадъци и замързяванията от терена. Дейностите по настоящата точка се извършват по начин да не замърсяват околната среда, да не се нарушава инфраструктурата на Къмпинг „Гардения“ и да не увреждат имуществото на „Анеси Тур“ ЕООД, както и това на всички трети физически или юридически лица. В случай на неизпълнение на кое да е от задълженията по настоящата точка отговорността за всички настъпили вреди е в тежест на наемателя, подписал договор за наем на площ за къмпингуване. При прекратяване на договора страните могат по знаимно съгласие, изразено в писмена форма, да приемат бунгалото да не се изнася, а „Анеси Тур“ ЕООД да заплати на наемателя остатъчната стойност на сглобяемото бунгало, след отчитане на амортизациите и при обичайно приложимите счетоводни стандарти, като първоначалната му стойност е тази, посочена в сключения договор за наем на площ за къмпингуване.

15. Всички разходи по закупуването, изграждането, демонтажа, поддръжката и ремонта на булгалото и почистването на терена, посочени в т.14 са за сметка на наемателя, подписал договор за наем на площ за къмпингуване.

16. Квадратурата на един нает парцел за къмпингуване в Къмпинг „Гардения“ е 72 кв.м. и представлява правоъгълник с размери 8 метра на 9 метра. Изключение правят само парцелите за трайно настаняване на сглобяеми бунгала, като размерите на тези парцели се определят в договора за наем.

17. Настаняването на наематели на Къмпинга се извършва съгласно схема за разполагане на сглобяеми бунгала, каравани и кемпери, изготвена от „Анеси Тур“ ЕООД. Забранено е да се заема парцел в Къмпинга извън това, което е посочено от служителите на Къмпинга.

18. Лица под 18 години се настаняват само с придружител /родител или настойник/.

19. Домашни любимци на територията на Къмпинга се допускат, след представяне на валиден ветеринарен паспорт с всички имунизации и при спазване на разпоредбите от Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“, касаещи домашни любимци.

20. Максималният брой лица, настанени в един парцел е до 4 (четирима) човека над 18 години.

21. Освобождаването на нает парцел се извършва задължително до 16:30 часа в деня на напускане на Къмпинга съгласно направената резервация.

22. Удължаване на срока на престоя на гости, посетители и наемателите извън уговорения срок се извършва само с разрешение на Управителя или дежурния администратор на Къмпинга и при посочените от него условия.

23. При неосвобождаване и невъзможност за осъществяване на контакт с регистрираното в Къмпинга лице, ръководството има право да преустанови подаването на електрозахранване и водоподаване.

24. Ако при прекратяване на договор за наем или ако след изтичане на крайния срок на престоя, в срок до 3 (три) дни парцелът не бъде освободен, ръководството има право принудително да изведе извън границите на Къмпинга караваната/кемпера. В този случай „Анеси Тур“ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинените от това щети, увреждане или погиване на караваната/кемпера и/или находящите се в нея вещи. Отоговорността за вреди от увреждането или погиването на вещи на трети лица е в тежест на наемателя.

25. Ако при прекратяване на договор за наем или ако след изтичане на крайния срок на престоя, в срок до 10 (десет) дни парцелът, нает за изграждане на сглобяемо бунгало, не бъде освободен, ръководството има право: или да го демонтира и остави извън границите на Къмпинга, или да предприеме действия по отваряне на бунгалото, остраняването на находящите се в него вещи и предоставянето му за ползване от трети лица. При втората хипотеза и при направено искане от страна на наемателя за това, „Анеси Тур“ ЕООД заплаща на наемателя остатъчната стойност на сглобяемото бунгало, след отчитане на амортизациите и при обичайно приложимите счетоводни стандарти, като първоначалната му стойност е тази, посочена в сключения договор за наем на площ за къмпингуване. В случаите по настоящата точка „Анеси Тур“ ЕООД не носи отговорност за евентуално причинените от това щети, увреждане или погиване на сглобяемото бунгало и/или вещите, находящи се в него, независимо от тяхната собственост. Отоговорността за вреди от увреждането или погиването на вещи на трети лица е в тежест на наемателя.

26. Действията на ръководството на Къмпинга, описани в чл.24 и чл.25 по-горе при никакви условия няма да се счита за самоуправство и за тяхното извършване гостът, посетителят, наемателят се счита, че е дал предварителното си съгласие с подписавнето на договора за наем.

27. Гости, посетители и наематели на Къмпинга, които увреждат собствеността на Къмпинга, замърсяват околната среда, нарушават обществения ред и спокойствието и комфорта на останалите гости и посетители на Къмпинг „Гардения“, нарушават разпоредбите на настоящите Общи условия или тези на Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ ще бъдат писмено предупредени да преустановят нарушенията, като повторното извършване на нарушение на Общи условия или тези на Правилника за вътрешния ред на Къмпинг „Гардения“ в рамките на съответната година е основание за прекратяване с едностранно уведомление на сключен договор или направена резервация по преценка на Управителя на Къмпинга, поради което ще бъде преустановено подаването на електрозахранване и водоподаване и прекратен, респ. отказан достъпът за пребиваване на територията на Къмпинга, без възстановяване на предплатените наемна цена за престой в Къмпинга. Нарушенията се констатират с протокол, подписан от представител на „Анеси Тур“ ЕООД и двама свидетели и се предоставя на нарушителя, ведно с писменото предупреждение.

28. Ползваният в настоящите Общи условия и в сключваните договори термин “активен летен сезон“ означава периода от 15 май до 30 октомври на съответната календарна година.

29. Скоровете на подписаните договори за наем се удължават чрез подписване на анекс между страните. „Анеси Тур“ ЕООД си запазва правото да не продължи срока на подписан договор дори при наличие на факти„ческа възможност за това.

30. Настоящите Общи условия се прилагат за всички неуредени с подписване на договорите по т.2 случаи.

Настоящите Общи условия за наем на площи от Къмпинг „Гардения“ са приети от Управителя на „Анеси Тур“ ЕООД, което дружество е собственик на Къмпинг „Гардения“.

Дата: ………………..

_____________________________________

Управител

„Анеси Тур“ ЕООД